ย ย เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกหน้าแรก โ€ข กระดานข่าว โ€ข สำหรับสมาชิกย ย 
คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ประจำปี 2553 - 2554
ย ย ย ย ย ย ย ย ย  คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ประจำปี ย 2553 - 2554


ย 
นายกสมาคมฯ
นายเสรีย ไชยกิตติ
โทร.
ย 
อุปนายกคนที่ 1
นายอุทัยย หวังอ้อมกลาง
โทร.ย 
อุปนายกคนที่ 2
พันเอก ธนกรย จงอุตส่าห์
โทร. 084-4858391
ย 
อุปนายกคนที่ 3
พลตรีย มารุตย ลิ้มเจริญ
โทร. 081-2651331
เลขานุการย 
พันโท จิระศักดิ์ย ศิลาพงษ์
โทร. 081-9769506
ผู้ช่วยเลขานุการย 
นายจักรินย ภู่ประดิษฐ์
โทร. 081-2827979
ย 
เหรัญญิก
นายวิเชียรย มาเสถียร
โทร. 081-8798791
ย 
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายสังคมย เทพธรณี
โทร. 081-9679723
นายทะเบียน
พันตรี ชัชสิทธิ์ สมจริง
โทร. 081-9551180
ย 
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายบัณฑิตย  มากทองหลาง
โทร. 089-3559734
ย 
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายปรีชาย  กำพุฒกลาง
โทร.
ย 
สารณียากร
นายชนุตร์ย  พัฒนโพธิวัชร์
โทร. 083-6844426
ย 
ประชาสัมพันธ์
นายมนตรีย  เยี่ยมสูงเนินย 
โทร. 080-1658044
ย 
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายจีระศักดิ์ย  คาระวิวัฒนา
โทร.
ย 
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายปัญญาย  รัตนานุสรณ์
โทร. 081-7898332
ย 
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมศักดิ์ อ่วมมีเพียร
โทร.
ย 
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายธนะศักดิ์ วีระชัยสันติกุล
โทร.
ฝ่ายปฎิคม
นายสุรเดช ชนไธสง
โทร. 081-2664987
ผู้ช่วยฝ่ายปฎิคม
นายสันติ เกิดโมฬี
โทร. 086-5844244
ผู้ช่วยฝ่ายปฎิคม
นายพีรพล หล้าวงษา
โทร. 081-8790772
ฝ่ายจัดหารายได้
นายดุสิต ทนหมื่นไวย์
โทร. 081-9776431
ย 
ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
นายกิตติมศักดิ์ โลหะนุต
โทร. 081-2650816
ย 
ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
นายณัฐภณ ตัณฑเศรณีวัฒน์
โทร. 081-9777903
ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
นายชาติชาย พิเชษชัยกุล
โทร. 081-8791207

สงวนลิขสิทธิ์โดย ยฉ สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-21 (2573 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]